Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Nagybarca község weboldalán!

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
  közjogi szervezetszabályozó eszközök,
  valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend,
  az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Bánhorváti Közös Önkormányzati  Hivatal Szervezeti és Működési  Szabályzata

 Adatvédelmi és Adatkezelési   Szabályzat

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 –

 1. A helyi önkormányzat önként vállat feladatai


feltöltés alatt

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
  hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
  az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
  alapvető eljárási szabályok,
  az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje,
  az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő),
  az ügyek intézését segítő útmutatók,
  az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
  és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok,
  az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
   az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 feltöltés alatt

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
  a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
  a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
feltöltés alatt
 1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,
  illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
  az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai;
  a közfeladatot ellátó szerv által –alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
feltöltés alatt
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

feltöltés alatt 

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
  az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
  eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje,
  továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,
  illetve összefoglalói;
  a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

feltöltés alatt

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
feltöltés alatt
 1. A közfeladatott ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

feltöltés alatt

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Közzétételi helye itt

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Közzétételi helye itt

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

feltöltés alatt

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
feltöltés alatt
 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

feltöltés alatt

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Különös közzétételi lista