Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Nagybarca község weboldalán!

Gazdálkodási adatok


 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzésekA közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

feltöltés alatt

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

feltöltés alatt

A szerve vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

feltöltés alatt
 3.2 Költségvetések,  beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,

számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

  Költségvetési rendeletek:
feltöltés alatt

  Zárszámadások:
feltöltés alatt

 3.3 Működés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  A Bánhorváti Közös  Önkormányzati      Hivatalban  foglalkoztatottak engedélyezett  létszáma a főállású  polgármesterrel  együtt: 16 fő
 Részletezve:   - 1 főállású      
                           polgármester
                        - 1 fő jegyző
                        - 1 fő aljegyző
  Bánhorváti:    - 5 fő köztisztviselő
  Mályinka:       - 2 fő köztisztviselő
  Nagybarca:    - 3 fő
                            köztisztviselő

  Tardona:        - 3 fő köztisztviselő


 cafetéria 2014. évben:
 bruttó 200.000-Ft/év/fő,
 összesen: 3.200.000 Ft/év (16 fő)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

felöltés alatt

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai,
és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügyelet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

  feltöltés alatt

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmilliót meghaladó kifizetések

feltöltés alatt

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

feltöltés alatt

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

  feltöltés alatt