Magyar Falu Program Infóblokk

Köszöntjük Nagybarca község weboldalán!

Közlemény óvodai beiratkozásról

Írta: Gulyás Dávid Bence | Létrehozva: 2020.04.06 14:52

Szándéknyilatkozat óvodai felvételre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A Bánhorváti Szivárvány óvoda-bölcsőde valamennyi feladatellátási helyén a 2020/2021. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermekek óvodai beiratkozása

2020. április 07-17-ig lesz.

A járvány miatti vészhelyzetre való tekintettel, kerülve a személyes kontaktust, a szülő a beíratást megteheti:

telefonon: 06/70-339-60-51

e-mailben: banhorvatiszivarvany@gmail.com

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 3. életévüket 2020. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekek kötelesek a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson részt venni.

 

A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A szülő köteles gyermekét a lakóhelye szerinti körzeti, választott vagy kijelölt óvodába beíratni.

Amennyiben a gyermeket beíratják hozzánk, úgy az óvoda a lakóhely szerinti kijelölt óvodába jelenti a beiratkozást.

Amennyiben a szülő nem jelzi felénk szándékát, úgy a gyermeket a körzetileg illetékes óvoda április 21-én felveszi.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.


Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.


Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda)

Kerüljenek beíratásra a szükséges év közbeni férőhelyek biztosítása miatt azon 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő gyermekek is, akik a 2020/2021. nevelési év közben igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.


Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomásra jutástól számított 15 napon belül felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez.

A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabad férőhelyre felveszünk nem a felvételi körzetben élő gyermekeket is:

 

Abban az esetben, ha az óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján ( mely szerint gyermekét a Bánhorváti Szivárvány óvoda-bölcsődébe kívánja beíratni) folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

A nyilatkozat letölthető Bánhorváti Község honlapjáról. illetve kérelem esetén online megküldjük.

 

A kitöltött és a szülő által aláírt nyilatkozatot a következő e-mail címre 2020. április 25-ig kell eljuttatni:

e-mailben: banhorvatiszivarvany@gmail.com

A beíratáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

ü  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája

ü  a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;

ü  nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;

ü  amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről szóló szakvéleménnyel, beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben az arról szóló dokumentumok.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Együttműködésüket megköszönjük!


Bánhorváti, 2020. április 06.

 

 

Tisztelettel:                                                                  

                        Bencze Péterné Rusznyák Dóra sk.

                                                                          Intézményvezető